Contractele pentru furnizarea utilitatilor sunt esentiale pentru a beneficia de apartamentul cumparat.

Investitorii au următoarele obligaţii principale referitoare la calitatea construcţiilor:

  • ​obţinerea acordurilor şi a avizelor prevăzute de lege, precum şi a autorizaţiei de construire și acordului/autorizației administratorului drumului pentru realizarea branșamentelor la rețelele de utilități ale infrastructurii edilitare, cu plata taxelor de racordare aferente branșamentelor;
  • efectuarea recepției la terminarea lucrărilor de construire pentru lucrările prevăzute în autorizația de construire, numai împreună cu recepția la terminarea lucrărilor a branșamentelor la infrastructura tehnico – edilitară și, pentru ansamblurile de locuințe individuale și colective, precum și pentru construcțiile de utilitate publică, inclusiv a căilor de acces.
  • predarea către proprietar a construcției numai după admiterea recepției la terminarea lucrărilor de construcții și punerea în funcțiune a branșamentelor autorizate și definitive la rețelele de utilități publice ale infrastructurii edilitare, atât în cazul investițiilor noi, cât și în cazul intervențiilor la construcțiile existente care nu au fost utilizate pe timpul execuției lucrărilor de construcții.

Proprietarii construcţiilor au următoarele obligaţii principale:

  • ​darea în folosință a construcției numai după admiterea recepției la terminarea lucrărilor și punerea în funcțiune a branșamentelor autorizate și definitive la rețelele de utilități publice ale infrastructurii edilitare, atât în cazul investițiilor noi, cât și în cazul intervențiilor la construcțiile existente care nu au fost utilizate pe timpul execuției lucrărilor de construcții, preluarea acesteia și obținerea autorizațiilor potrivit legii;
  • permiterea utilizării construcției numai după admiterea recepției la terminarea lucrărilor și preluarea construcției, având puse în funcțiune și recepționate, de către proprietarul investitor/proprietarul inițial, toate branșamentele la utilitățile edilitare corespunzător avizelor furnizorilor de utilități anexă la autorizația de construire.
  • Executarea unei construcții noi, a unei intervenții la o construcție existentă, precum și desființarea acesteia cu încălcarea prevederilor referitoare la documentația de execuție constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 3.000 lei la 10.000 lei.